Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de Groninger Apotheken Vereniging. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website, www.gavgroningen.nl, aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groninger Apotheken Vereniging is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Groninger Apotheken Vereniging.
Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Groninger Apotheken Vereniging te mogen claimen of te veronderstellen.
Groninger Apotheken Vereniging streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.gavgroningen.nl onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Groninger Apotheken Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.gavgroningen.nl op deze pagina.

De Algemene Voorwaarden zijn geactualiseerd op 14 mei 2020.

Privacy statement
Privacy statement voor Groninger Apotheken Vereniging, eigenaar van www.gavgroningen.nl
Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.gavgroningen.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in dit privacy statement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.gavgroningen.nl te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy statement en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Groninger Apotheken Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via het contactformulier:
naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bericht.
Via het bestelformulier:
organisatienaam, sekse, naam contactpersoon, straatnaam + huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, kenmerk aanvrager.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groninger Apotheken Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
Wij gebruiken de volgende softwareprogramma’s of –systemen
• Outlook voor het verzenden van correspondentie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Groninger Apotheken Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen en verantwoordingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Groninger Apotheken Vereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groninger Apotheken Vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Groninger Apotheken Vereniging heeft een overeenkomst met Zalsman Groningen voor verzendingen.
Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over het privacy statement van Groninger Apotheken Vereniging en specifiek www.gavgroningen.nl, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@gavgroningen.nl .
Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Groninger Apotheken Vereniging gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze werkwijze heeft geen impact op uw privacy omdat we de gegevens niet kunnen herleiden tot u als individu. Hij valt daarom onder de uitzondering van de cookiewet. Als gevolg daarvan vragen wij géén toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Dit Privacy statement is geactualiseerd op 14 mei 2020.